ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1

Posted on

 ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា   ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីធនាគារពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត។   អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារគឺមានកម្រិតទាបជាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាពួកគេមិនមានភាពទាក់ទាញនោះទេ។   គោលការណ៍នៃការវិនិយោគនេះគឺ “ហានិភ័យខ្ពស់ការសងត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ពស់”​​ ឬ “ហានិភ័យទាបការសងត្រឡប់មកវិញក៏ទាប”។   មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលសំណងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសំណងខ្ពស់ វាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកអាចនឹងបរាជ័យ​ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានសំណងត្រឡប់មកវិញដោយមួយចំនួនតូច វាមានហានិភ័យទាបដែលអ្នកអាចនឹងទទួលបានមកវិញ។   ដូច្នេះសូមមើលចំណាត់ថ្នាក់អត្រាការប្រាក់នីមួយៗ​

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត

Posted on

  តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត   ឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាធនាគារ ឬ ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយណាដែលផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។   ប៉ុន្ដែតើយើងជ្រើសរើសដោយរបៀបណា?    

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ

Posted on

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅក្នុងខែមេសា   លើកមុនពួកយើងបានធ្វើការពន្យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៏នៃការសន្សំប្រាក់។     ថ្ងៃនេះ ពួកយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយណាដែលគណនីសន្សំមានការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេ។     [ប្រាក់ដុល្លារ]   3. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត 3.25%     2. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ហត្ថាកសិករ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត 3.5%    

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?

Posted on

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់? ជាចុងក្រោយ យើងគួររៀនអំពី ហេតុអ្វីការសន្សំទឹកប្រាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់។   ចំណូល – ចំណាយ = ការសន្សំ។   វាពិតជាងាយស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែពិបាកប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្វីជាច្រើន។ ដូច្នេះគួរធ្វើដូចម្តេច?  

ប្រាក់បញ្ញើ Why saving is important?

Posted on

ប្រាក់បញ្ញើ មានន័យថាអ្នករក្សាប្រាក់នៅធនាគារ។   ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់?   1 មានសុវត្ថិភាពជាងការរក្សាលុយនៅផ្ទះ។ 2 ចំណេញការប្រាក់។ លុយបន្ថែមជារៀងរាល់ខែ! 3 ប្រើវាសម្រាប់អាសន្ន ដូចជាការវះកាត់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក “។ 4 សម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នក ដូចជាចូលសាកលវិទ្យាល័យ រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ទិញរថយន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកតែងតែប្រើប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ វាជាការលំបាកក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយធំបែបនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកសន្សំលុយបន្តិចម្តងជារៀងរាល់ខែ ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងច្រើននាពេលអនាគត។ បន្ថែមពីនេះ វាជាការល្អសម្រាប់ពិន្ទុឥណទាន ដោយសារតែធនាគារគិតថាអ្នកមានផែនការល្អនិងអាចសងប្រាក់កម្ចី។   ប្រភេទនៃប្រាប់បញ្ញើ       ជាចម្បងមាន 2 ប្រភេទ៖ 1) សន្សំៈ អ្នកអាចដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលា។ 2) ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ៈ អ្នកកំណត់ពេលវេលា និងមិនអាចដករហូតដល់កាលកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់។ ធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមានទទួលប្រាក់បញ្ញើ។ តើធនាគារណាដែលល្អប្រសើរជាងគេ? សូមពិនិត្យមើល!   Go to next page to read in English