ការវិនិយោគ

ធ្វើយ៉ាងណាទើបបានលុយច្រើន?

Posted on

ការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមដោយការរៀបចំគម្រោង។ ជីវិតមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនដែលចេះចុះថ្លៃហើយការសន្សំក៏មិនថាចេះស្រួលដែរ។ ប្រជាជនខ្មែភាគច្រើនបានដឹងហើយថាគាត់ត្រូវតែចំណាយប្រាក់តិចជាងចំណូលរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ មិនថាគាត់បើកអាជីវកម្មក្ដីឬមួយក៏មានគម្រោងសន្សំប្រាក់។ ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េច?   ទាំងនេះគឺជាវិធីទាំង3ដែលស្ពានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមកចែកចាយជា​មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកបានឲ្យបានកាន់តែច្រើន។​ ហើយវិធីទាំងនេះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបមិនថាអ្នកឋិតនៅក្នុងវ័យណាទេ។  ១ បង្កើនប្រាក់ចំណូល ពួកយើងយល់ថាវាមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូល។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចស្វែងរក២ឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។​ នៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ អ្នកបានដាក់គោលដៅបរាជយ័ស្រាប់ទៅហើយ។ អ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមួយនេះចេញហើយជឿលើខ្លូនឯងថាអ្នកធ្វើបាន អ្នកនឹងអាចរកវិធីក្នុងការបង្កើតលុយប្រាកដជាបាន។   អ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានមុននឹងអ្នកចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ឬមួយក៏វិនិយោគអ្នកត្រូវតែមានរកប្រាក់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីសល់ប្រាក់ក្រោយពេលដែលអ្នកបានចំណាយប្រាក់ណាដែលចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ២ សន្សំ ទម្លាប់នៃការសន្សំប្រាក់ នាំឲ្យអ្នកមានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងអ្វីៗគ្រប់អ្វីទាំងអស់។ នៅពេលនេះអ្នកមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏កំពុងរស់នៅដោយសុខស្រួលដែរ ប៉ុន្តែអ្នកមិនសន្សំប្រាក់។ ចុះហេតុអ្វី? ជួនអ្នកចំណាយប្រាក់ទៅលើរបស់លើសពីអ្វីដែលអ្នកបានគ្រងទុក។ នេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំ គ្រាន់តែទិញអ្វីដែលអ្នកពិតជាត្រូវការបានហើយ។    តើអ្នកពិតជាត្រូវការទិញទូរទស្សន៍ដ៏ធំនោះទេ? អ្នកត្រូវតែសន្សំប្រាក់ពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចរ៉ាប់រងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយ អ្នកត្រូវតែរៀបចំគម្រោងដើម្បីអភិរវឌ្ឍផែនការថែមទៀត។   មធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការសន្សំប្រាក់គឺរស់នៅទាបជាងចំណូលរបស់អ្នក។ នេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នករកបាន $2000 ក្នុងមួយឆ្នាំ អ្នកត្រូវតែរស់នៅដូចអ្នកដែលរកបាន$1000 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិថែមអញ្ចឹងអ្នកគួតែចំណាយតិចជាងចំណូលរបស់អ្នកពីព្រោះប្រាក់ដែលនៅសល់គឺជាគម្រោងសម្រាប់សន្សំដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិអ្នក។   ៣ វិនិយោគ ការសន្សំជាទម្លាប់ល្អ យ៉ាងណាមិញចូរកុំទុកលុយច្រើនពេក អ្នកគួរចេះយកលុយបង្កើតលុយ។ ចំណាយធនធានដែលអ្នកមានដើម្បីបណ្ដាក់ទុនក្នុងការរកស៊ី ដើម្បីទទួលបានចំណូនបន្ថែម រួមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការរកស៊ី។

ការវិនិយោគ

ភាពខុសគ្នារវាងការសន្សំប្រាក់និងការវិនិយោគ

Posted on

ការសន្សំ VS ការវិនិយោគ ការសន្សំនិងការវិនិយោគគឺសុទ្ធតែទាក់ទងនឹងលុយ ហើយវិធីទាំងពីរយ៉ាងនេះទៀមទារឲយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់លុយឲមានប្រសិទ្ធភាព។ យ៉ាងណាមិញ តើការសន្សំប្រាក់ និង ការវិនិយោគប្រាក់មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច?   ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំនួរខាងលើ ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់រំលែកបន្ថែម ជាមួយអ្នកនូវលក្ខណៈពិសេស ក៏ដូចគ្នាភាពខុសគ្នានៃវិធីប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងពីរនេះ។ ១. ការសន្សំ ការសន្សំ គឺជាដំណើរការនៃការរក្សាទុកនូវ ប្រាក់ដែលអ្នកចាយសល់ ឬជាការទុកនូវ ប្រាក់ដែលអ្នកមិនចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីយកទៅប្រើនៅពេលក្រោយ ពេលដែលអ្នកមានអាសន្ន ចាំបាច់ត្រូវប្រើ ឬដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអ្វីមួយដូចជា សន្សំ ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទជាដើម។ ២. ការវិនិយោគ ការវិនិយោគវិញ គឺជា ដំណើរការនៃការចាយប្រាក់នៅពេលនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម នាពេលអនាគត មានន័យថា យើងយកលុយ ដើម្បីបង្កើតលុយ ដួចជា ការទិញ និងលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ ឬ ការរក្សាទុកនូវផលិតផល ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ ជាទូទៅ ការវិនិយោគធ្វើឡើង តាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនទៅលើ វត្ថុដែលមានតម្លៃ ដើម្បីបង្កើនចំណូល ឬទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម។

ការវិនិយោគ

តើគណនីមានកាលកំណត់គឺជាអ្វី? តើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?

Posted on

តើគណនីមានកាលកំណត់គឺជាអ្វី? តើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?   គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គឺជាប្រភេទគណនីសន្សំឬគណនីធនាគារដែលធានានឹងផ្ដល់ឲអតិថិជននូវអត្រាការប្រាក់ថេរ។ ជាការតបស្នងវិញអតិថិជនត្រូវមានការយល់ស្របនឹងមិនដកប្រាក់ឬប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើទាំងនេះក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌធនាគារ។ នៅក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ការប្រាក់នឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលពីលើប្រាក់បញ្ញើដើមនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកំណត់។ នេះមិនដូចគណនីបញ្ញើសន្សំធម្មតានោះទេ ដែលការប្រាក់ត្រូវទូទាត់បូកបញ្ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរាល់ខែ។ ការប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបាននឹងមានការកើនឡើង យោងតាមរយៈពេលបញ្ញើ។   តើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?   ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ថេរ អ្នកត្រូវយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដោយមិនដកថវិការដែលជាប្រាក់បញ្ញើស្របតាមពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ។   រយៈពេលដាក់ប្រាក់មានកាលកំណត់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ទីកន្លែងពីខែទៅឆ្នាំ ។ ចំណែកអាត្រាការប្រាក់ក៏ខុសគ្នាដែរ ពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀត។   នៅពេលអ្នកវិនិយោគលើការដាក់ប្រាក់បញ្ញើថេរអ្នកត្រូវបានបង្ហាញជាមួយ “ការកាន់កាប់” ឬជម្រើសរយៈពេលផ្សេងៗគ្នា។ មួយខែ 3 ខែ 6 ខែ 1 ឆ្នាំ។ ល។

ការវិនិយោគ

ជំហានទាំង៤សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ២០

Posted on

ជំហានទាំង៤សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ២០ សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ អាយុវយ័ប្រៀបបាននឹងវយ័ដែលនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយ អ្នកខ្លះទើបតែបញ្ចប់វិទ្យាលយ័និងស្ថិតក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយ ដោយឡែកមានមួយចំនួនតូចក៏មានភាពឯករាជ្យនិងជោគជយ័ក្នុងជីវិតជាហូរហែរ។ ខុសពីនៅបរទេស កូនៗរបស់ពួកគេមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេ។ ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលយុវជនខ្មែរគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅអាយុ២០ដើម្បីឲរស់ស្រួលពេលអនាគត៖   ១ សាកល្បងវិនិយោគ មិនចាំបាច់ដល់ត្រូវប្រើទុនធំដើម្បីវិនិយោគក្នុងការរកស៊ីនោះទេ ហើយក៏មិនគួរទុកលុយដើម្បីចាយសប្បាយនោះដែរ។ សាកលោមើល បរាជយ័ឬជោគជយ័សុទ្ធតែចំណុចដែលត្រូវរៀន។ ឧទាហរណ៍៖ យុវជនខ្មែរមួយចំនួនបង្កើតមុខរបរលក់ខោអាវអនឡាញ នាំយកគ្រឿងសម្អាងពីបរទេសមកលក់ ខ្លះទៀតបើកខាងកាហ្វេជាដើម។   ២ យល់ដឹងអំពីបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់ មិនចាំបាច់ដល់អាយុច្រើនមានការងារធ្វើលុយរាប់មឺុនក្នុងដៃទើបយល់ ទើមដឹងនោះទេ។ បំណុលល្អគឺជាប្រាក់កម្ចីណាដែលជួយបង្កើនចំណូលត្រឡប់មកវិញ ដូចជាការយកទៅរកស៊ីជាដើម។ តែបំណុលអាក្រក់គឺជាប្រាក់កម្ចីណាដែលខ្ចីទៅហើយបន្ថែមបន្ទុកដល់អ្នក ដូចជាខ្ចីយកទៅទិញសម្ភារៈនិយមណាដែលអ្នកមានលទ្ធភាពសង។   ៣ សន្សំសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ ស្ដាប់ទៅដូចមិនសមនិងមិននិយមសម្រាប់យុវជនខ្មែរព្រោះអ្នកនៅក្មេងពេកទើបតែ ២០ហ្នឹង យ៉ាងណាមិញការសន្សំមានអ្វីមិនល្អ សន្សំពីក្មេងសល់លុយច្រើនពេលចាស់ទៅអាចយក ទៅធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើពេលចាស់ទៅ ឬឈឺថ្កាត់ជាដើម។   ៤ បង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ពេលអាសន្ន អ្នកណាទៅមើលឃើញព្រេងវាសនា អ្នកអាចជួបញ្ហាណាមួយដោយមិនបានត្រៀមនិងត្រូវការប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយ ដូចជាពេលឡានខូច ពេលឈឺថ្កាត់ ឬឧបទ្វហេតុនានា។

ការវិនិយោគ

កុំគិតតែពីទុកលុយក្រោមពូក

Posted on

កុំគិតតែពីទុកលុយក្រោមពូក ប្រជាជននៅកម្ពុជាមួយចំនួនតូចនៅមានគំនិតចាស់គំរិលចូលចិត្តទុកលុយនៅផ្ទះ ក្រោមពូក ក្រោមខ្នើយជាដើម ព្រោះពួកគាត់យល់ថាទុកនៅផ្ទះជិតខ្លួនមានសុវត្ថិភាពជាងនៅធនាគារដែលមិនដឹងថាគេយកលុយពួកគាត់ទៅធ្វើអ្វីខ្លះ។ យ៉ាងណាមិញគំនិតទាំងនេះហាក់បីដូចជាខុសទាំងស្រុង ព្រោះពួកគាត់បានមើលរំលងអត្ថប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពក្នុងការទុកប្រាក់កាសនៅធនាគារ។ ម៉្យាងវិញទៀតទុកលុយនៅផ្ទះមិនទទួលបានការប្រាក់បន្ថែមដូចនៅធនាគារនោះទេ ថែមទាំងមានការប្រថុយប្រថានថែមទៀតផង ព្រោះថាវាអាចមានឧបទ្វហេតុដោយចៃដន្យណាមួយកើតឡើងដូចជា អគ្គិភយ័ ឬចោរចូលផ្ទះជាដើមដែលនាំឲមានការបាត់បង់យ៉ាងធំធេង។ ២ជំហានខាងក្រោមគឺជាស្ពាននាំទៅរកសុវត្ថិភាពនិងផលចំណេញពីការដាក់លុយនៅធនាគារ៖   ជំហានទី ១ – ស្វែងរកធនាគារដែលផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាការពិតណាស់ការទុកលុយក្នុងធនាគារជាប្រការល្អប្រសើរ ប៉ុន្ដែអ្នកក៏ប្រាកដជាមិនចង់ឲលុយរបស់អ្នកនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងនោះទេ។ ដូចនេះការសម្លឹងមើលលើការផ្ដល់ឲនូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដល់អតិថិជនរបស់ធនាគារនីមួយៗក៏ជាកត្តាចាំបាច់ដែរ មុននឹងសម្រេចចិត្តយកលុយទៅផ្ញើរ។ បើអ្នកផ្ញើចំនួនទឹកលុយច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ នោះការប្រាក់ដែលធនាគារផ្ដល់ឲប្រាកដជាកើនពីលើចំនួនសាច់ប្រាក់ដើមដែលអ្នកមាន។   ជំហានទី ២ – បង្កើតគណនីធនាគារ ធនាគារនៅកម្ពុជាមានច្រើនណាស់ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តផ្ញើប្រាក់របស់អ្នកនៅធានាគារណាមួយដែលអ្នកទុកចិត្ត។ ការដែលមានគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការសន្សំ ផ្ញើរប្រាក់ ឬតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃជាការល្អ ព្រោះវាមានសុវត្ថិភាព និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានចំណូលចំណាយរបស់អ្នក។ ប៉ុន្ដែមុននឹងបង្កើតគណនី ប្រជាជនកម្ពុជាគប្បីស្វែងយល់ពីពត៌មានលម្អិតពីធនាគារផ្សេងៗជាមុនសិន ចៀសវាងកំហុសនានា។