ធ្វើការស្នើរសុំ រថយន្ត/ម៉ូតូ កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ធនាគារកម្ចីការប្រាក់ជាអប្បបរមាពិនិត្យឡើងវិញពត៌មានលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមprice_hsort
ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ ឥណទានរថយន្ត0.75%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:5,000-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.75% – 1.15%ខែ
រយះពេល:-60ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

Show details0.75
ហ្វីលីព ឥណទានម៉ូតូ1.42%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:-1.42%ខែ
រយះពេល:12-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:5ថ្ងៃ

Show details1.42
កម្ចីទិញម៉ូតូ1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
សូណាត្រា កម្ចីម៉ូតូ1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500-2,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:6-24ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ Motor Loan1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details1.50
សាខម Consumption Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25,000USD-
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ឥណទានយានយន្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-100,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:5-8ឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេស៊ីលិដា ឥណទានម៉ូតូមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេស៊ីលិដា ឥណទានរថយន្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-100,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទានរថយន្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
​អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទាន​ម៉ូតូ​មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទាន​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​មិន​មែន​អាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:351USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-30ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Car Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Personal Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
Prime កម្ចីខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ស៊ីធី ភីអិលស ឥណទានឡាន-ម៉ូតូមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានម៉ូតូមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានរថយន្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីទិញរថយន្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីបុគ្គលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិកមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.30%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានបុគ្គលិកមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.00%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.40%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អម្រឹត ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30% – 1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អមតៈ ឥណទានម៉ូតូកង់បីមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,200USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:- 12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
Cambodia Post Bank-ឥណទានទ្រព្យបញ្ចាំមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: up to 250,000 USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី: -240ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
Hong Leong - ឥណទាន​រថយន្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100% ដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ
អត្រាការប្រាក់:6.99%ខែ
រយះពេល:-120ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

Show details999