កម្ចី

ប្រភេទកម្ចី

ត្រូវការកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬក៏ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រញាប់មែនទេ សូមទាញយកកម្មវិធីនេះពី Play Store និង App Store​​​ ដើម្បីទទួលបានកម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត សូមទាញយកកម្មវិធី ស្ពាន នៅទីនេះ!!!

លក្ខខណ្ឌនិងហេតុផលផ្សេងៗគ្នាអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យមានការកំណត់ភាពខុសគ្នានៃប្រាក់កម្ចី​​  និងប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយ  និងលក្ខខណ្ឌរបស់វា។

  • សុវត្ថិភាពនិងអសុវត្ថិភាពនៃប្រាក់កម្ចី (Secured vs. Unsecured Loan)

ឥណទានអាចត្រូវបានធានាឬមិនធានា(សុវត្ថិភាពឬអសុវត្ថិភាព)។ កម្ចីទិញផ្ទះនិងប្រាក់កម្ចីទិញរថយន្តត្រូវបានធានាជាប្រាក់កម្ចីដែលមានសុវត្ថិភាពព្រោះវាត្រូវបានគាំទ្រឬធានាបានដោយវត្ថុបញ្ចាំ។

ប្រាក់កម្ចីដូចជាប័ណ្ណឥណទាន  និងប្រាក់កម្ចីដោយប្រើហត្ថលេខាមិនត្រូវបានធានា  ឬមិនគាំទ្រដោយវត្ថុបញ្ចាំ។ ប្រាក់កម្ចីមិនមានសុវត្ថិភាពជាទូទៅមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងប្រាក់កម្ចីមានសុវត្ថិភាព​​​​  ខណៈដែលវាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីមានសុវតិ្ថភាពអ្នកអោយខ្ចីអាចសងបំណុលវត្ថុបញ្ចាំក្នុងករណីដែលមានការខាតបង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាតម្លៃខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើន។ កម្មវិធីស្ពាន អាចជួយលោកអ្នកសម្រាប់កម្ចីពី៥០ដុល្លា ដល់ ១,០០០ដុល្លាដោយមិនចាំបាច់ទាមទារឯកសាររញ៉រញៃច្រើនដើម្បីដោះស្រាយអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អ្នកបានភ្លាមៗគ្រាន់ចំណាយពេល ១០ទៅ១៥នាទី ​ កុំភ្លេចទាញយកកម្មវិធីស្ពាន ដោយគ្រាន់តែចុចត្រង់នេះ។

  • កម្ចីបែបបង្វិល​  និងកម្ចីមានរយៈពេល (Revolving vs. Term)

ប្រាក់កម្ចីក៏អាចត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាิបែបបង្វិល ឬមានរយៈពេលកំណត់។ ការបង្វិល  សំដៅលើប្រាក់កម្ចីដែលអាចត្រូវបានចំណាយសង  និងចំណាយម្តងទៀត  ខណៈពេលកម្ចីមានរយៈពេលសំដៅលើប្រាក់កម្ចីដែលបង់ក្នុងបំណុលប្រចាំខែស្មើគ្នាក្នុងរយៈពេលកំណត់។ ប័ណ្ណឥណទាន ជាឥណទានដែលមិនមានការធានា  និងមានលខ្ខណៈបែបបង្វិល។ ចំណែកឯឥណទានផ្ទះវិញ  ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥណទាន (HELOC) និងមានលខ្ខណៈបែបបង្វិល។ ផ្ទុយទៅវិញប្រាក់កម្ចីរថយន្ត  គឺជាប្រាក់កម្ចីមានមានសុវត្ថិភាព  និងអាចជាប្រាក់កម្ចីមានរយៈពេលកំណត់ហើយប្រាក់កម្ចីហត្ថលេខា  គឺមិនមានការធានា  និងប្រាក់កម្ចីមានរយៈពេលកំណត់៕