កម្ចី

តើអ្វីជាប្រាក់កម្ចីឥណទាន?

ត្រូវការកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬក៏ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រញាប់មែនទេ សូមទាញយកកម្មវិធីនេះពី Play Store និង App Store​​​ ដើម្បីទទួលបានកម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត សូមទាញយកកម្មវិធី ស្ពាន នៅទីនេះ!!!

នៅពេលដែលនិយាយពីប្រាក់កម្ចី ឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា “ឥណទាន” ត្រូវបានស្គាល់ដោយសង្គមមនុស្សជាទូទៅ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់ដឹងទេថាវាជាអ្វីនៅឡើយ។​​ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងប្រាប់អ្នកអានទាំងគ្នាអ្វីទៅជាកម្ចីឥណទាន។

ប្រាក់កម្ចី គឺជាប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យភាគីផ្សេងទៀត ដើម្បីសងប្រាក់នាពេលអនាគតជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចី ឬជាការបង់ថ្លៃហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ប្រាក់កម្ចីឥណទានអាចមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងមួយដងឬអាចមានជាបន្ទាត់ឥណទានបើកចំហររហូតដល់ចំនួនកំណត់ ឬកម្រិតប្រាក់កក់ជាក់លាក់។កម្មវិធីស្ពាន អាចជួយលោកអ្នកសម្រាប់កម្ចីពី៥០ដុល្លា ដល់ ១,០០០ដុល្លាដោយមិនចាំបាច់ទាមទារឯកសាររញ៉រញៃច្រើនដើម្បីដោះស្រាយអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អ្នកបានភ្លាមៗគ្រាន់ចំណាយពេល ១០ទៅ១៥នាទី ​ កុំភ្លេចទាញយកកម្មវិធីស្ពាន ដោយគ្រាន់តែចុចត្រង់នេះ។

ប្រភពឥណទានអាចមកពីបុគ្គល សាជីវកម្ម សាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​  និងរដ្ឋាភិបាល។ ពួកគេផ្តល់នូវមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លុយសរុបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងបើកការប្រកួតប្រជែង និងពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ការប្រាក់ និងប្រាក់កម្ចីគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលសំខាន់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជាធនាគារនិងអ្នកលក់រាយមួយចំនួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥណទាន។​

ប្រាក់កម្ចីពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការយកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​​​អាជីវកម្មដែលមានទិសដៅច្បាស់លាស់​  ប៉ុន្តែ  វាពិតជាមានផលមិនល្អ  នៅពេលដែលអ្នកស្នើរសុំកម្ចីមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ខ្ចីសម្រាប់មកហ៊ឺហាសប្បាយតែមួយពេលនោះវានឹងមានផ្តល់ផលមិនល្អ  វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំពាក់បំណុលដោះមិនរួច៕