កម្ចី

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសង? What if I cannot pay back?

 

ដោយសារតែអ្នកនឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើនប្រសិនបើគ្មានផែនការសងប្រាក់។ ខ្ចីដើម្បីសងបំណុល … ចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រាក់បំណុលនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើន។ វដ្តនេះគ្មានទីបញ្ចប់ទេ។

 

 

វាត្រូវបានគេហៅថាពហុបំណុល។

 

ម្យា៉ងអ្នកដឹងថាអ្នកមិនអាចសង អ្នកគឺជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត។

 

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ធនាគារនឹងដាក់ពាក្យទៅកាន់តុលាការហើយឯកសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដកហូត។ លើសពីនេះទៀតអ្នកមិនអាចខ្ចីលុយពីធនាគារណាបានទៀតទេនៅថ្ងៃអនាគត។

 

ប្រហែលជាម្ចាស់លុយឯកជនមួយចំនួនដែលមិនបានចុះបញ្ជីតាមធនាគារកណ្តាលនឹងមកប្រាប់អ្នកថាអ្នកអាចខ្ចីលុយបាន ឬឈ្មួញកណ្តាលឯកជនអាចនាំអ្នកទៅធនាគារផងដែរ ប៉ុន្តែទាំងពីរនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ព្រោះពួកគេនឹងយកការប្រាក់ខ្ពស់ ហើយច្រើនតែប្រាប់ពីពត៌មានខុសទៅអ្នក។

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងវា? ចូរអ្នករៀនពីលុយជាមួយពួកយើង។

 

រៀនអំពីប្រាក់កម្ចី?

ប្រាក់កម្ចី Borrowing money

 

ឥណទានជាអ្វី? What is credit?

 

ពីរបៀបប្រើវេបសាយរបស់យើង How to apply for a loan from spean-kh.com

 

តើអ្វីទៅជាប្រាក់កម្ចី? What are loans?

 

Go to next page for English ver.