ធានារ៉ាប់រង

តើអ្នកគួរទិញធានារ៉ាប់រងនៅពេលណា?

ដំណាក់កាល​ ៣​ ធំៗ ដែលអ្នកគួរសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាបាននូវទំនុកចិត្តនិងទំនុកបម្រុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

១.​ នៅពេលអ្នកជិតចូលនិវត្តន៍

ពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍ ធានារ៉ាប់រងនឹងមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជួយសម្របសម្រួលជីវិតរបស់អ្នក ជាពិសេសនៅពេលដែលមានជម្ងឺឈឺថ្ងាត់ដែលត្រូវការប្រាក់ចាំបាច់សម្រាប់ចំណាយ។ ទោះបីជាអ្នកសម្បូរកូនចៅក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនអាចរំពឹងលើពួកគេទាំងស្រុងដែរ។ អាស្រយ័ហេតុនេះហើយ ធានារ៉ាប់រងជាជម្រើសល្អ។

២.​​ នៅពេលអ្នកមានកូន

កូនៗពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឱពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគ្របដណ្ដប់លើតាំងពីការហូបចុក សំលៀកបំពាក់ និងការសិក្សាជាដើម។ ឪពុកម្ដាយគួរប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដើម្បីធានាអនាគតរបស់កូនៗ​ ក្នុងករណីអពមង្គលណាមួយកើតមានឡើងលើឱពុកម្ដាយ។

៣​. នៅពេលដៃគូរបស់អ្នកពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក

វាអាចជារឿងចាំបាច់ដែលអ្នកគួរប្រើសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកសង្ឃឹមលើការរកចំណូលរបស់អ្នកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ ដូចជាពិការភាពឬស្លាប់នោះ អ្នកពិតជាមិនចង់ឃើញមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក រស់នៅដោយគ្មានទីពឹងពំនាក់នោះទេ។