ព័ត៌មាន

ភាពខុសគ្នារវាងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ភាពខុសគ្នារវាងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់បានដឹងឮពីពាក្យគន្លឹះទាំងពីរនេះ ជាពិសេសចំពោះសិស្សានុសិស្សឬនិសិត្សដែលបានសិក្សាមុខជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ចឬមុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ យ៉ាងណាមិញក៏ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននៅតែមានការភន្ដ័ច្រឡំអំពីភាពខុសគ្នានិងអត្ថនយ័របស់ពាក្យទាំងពីរនេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជានិយមនយ័៖

 

° មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច (Microeconomics) សិក្សាពីអត្តចរឹតរបស់សហគ្រាស គ្រួសារ ក្នុងការប្រើប្រាស់និងជ្រើសរើសធនធានកម្រ ការសិក្សានេះមានដូចជា : គោលនយោបាយកំណត់តម្លៃរបស់សហគ្រាស តម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ ការសំរេចចិត្តរបស់គ្រួសារទៅលើអ្វីដែលត្រូវទិញ និង របៀបទីផ្សារបែងចែកធនធាន។

 

° ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច (Macroeconomics) សិក្សាពីដំណើរការ និង បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ដូចជា ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចអតិផរណា ភាពគ្មានការងារធ្វើ និង បំរែបំរួល នៃសេដ្ឋកិច្ច ។

 

ចំណុច​ដែល​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​មាន៖​ ការបែងចែកធនធានកំរ ផលិតកម្ម ការចាត់ចែង ពាណិជ្ជកម្ម និង​​​ការប្រកួតប្រជែង​។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចត្រូវ​បានយក​ទៅ​ប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំងឡាយដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ជម្រើស​នៅក្រោម​ភាពកំរ ឬការកំណត់​តម្លៃ​សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា​។