ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

សញ្ញាទាំង១០ដែលប្រាក់ថាអ្នកមានស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ភាគ១)

សញ្ញាទាំង១០ដែលប្រាក់ថាអ្នកមានស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ភាគ១)

នៅកម្ពុជា វយ័ពី ១៨ ទៅ ៣០ សុទ្ធតែជាវយ័ដែលមានផលិតកម្មខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅជីវិត។ យ៉ាងណាមិញមិនប្រាកដថាអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជោគជយ័និងមានស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយនោះទេ។ ខាងក្រោមនឹងបង្ហាញថាអ្នកមានភាពនឹងនរហើយឬនៅ៖

 

១ អ្នកមិនដែល គេងមិនលក់បក់មិនល្ហើយរឿងលុយនោះទេ

ពេលដែលអ្នកមានមុខរបរឬការងារត្រឹមត្រូវហើយបានប្រាក់ច្រើនហើយ អ្នកលែងសូវគិតច្រើនអំពីថ្លៃចំណាយប្រចាំខែឬប្រភពឆ្នាំងបាយដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ទៀតនោះទេ។

 

២ អ្នកមិនដែលបារម្ភរឿងអត់ការងារធ្វើ

ដល់ពេលនោះអ្នកមានតែធុញនឹងការងារវិញក៏ថាបានព្រោះ ការងារគ្រប់ទិសហើយលុយរត់ចូលគ្រប់មុខ ដូចនេះមានអីព្រួយរឿងអត់ការងារ។

 

៣ អ្នកមិនដែលបង់ថ្លៃចំណាយយឺត

ធម្មតាទេប្រជាជនខ្មែរត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយលើទឹក ភ្លើង ពន្ធអាករ នានា ជាប្រចាំខែ ឬ ប្រចាំឆ្នាំ។ នៅពេលដែលអ្នកមានសេ្ថរភាព អ្នកមិនដាច់ដេកព្រួយរឿងយកលុយពីណាមកបង់នោះទេ។

 

៤ អ្នកបង់ថ្លៃចំណាយមុនពេលកំណត់

ដូចនិយាយខាងលើ ពេលមានលុយអ្នកបង់ភ្លាម មិនបាច់ព្រួយបង់មួយមុខនេះ អត់មួយមុខនោះ។ មានតែបង់មុនថ្ងៃផង ព្រោះខ្ជិលចាំឲគេទារ ឬ គេរំលឹក។

 

៥ មនុស្សចាប់ផ្ដើមសុំយោបល់ពីអ្នកទាក់ទងនឹងរឿងលុយ

អ្នកអាចដឹងខ្លួនឯងថាមានស្ថេរភាព ពេលដែលមានមនុស្សមកសួរនាំពីយុទ្ធសាស្រ្ត រកប្រាក់ ចំណាយប្រាក់ និងវិនិយោគ។ ហើយពួកគេយកដំបូន្មានរបស់អ្នកទៅអនុវត្តតាមជានិច្ចកាល។