ការវិនិយោគ

តើគណនីមានកាលកំណត់គឺជាអ្វី? តើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?

តើគណនីមានកាលកំណត់គឺជាអ្វី? តើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?

 

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គឺជាប្រភេទគណនីសន្សំឬគណនីធនាគារដែលធានានឹងផ្ដល់ឲអតិថិជននូវអត្រាការប្រាក់ថេរ។ ជាការតបស្នងវិញអតិថិជនត្រូវមានការយល់ស្របនឹងមិនដកប្រាក់ឬប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើទាំងនេះក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌធនាគារ។

នៅក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ការប្រាក់នឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលពីលើប្រាក់បញ្ញើដើមនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកំណត់។ នេះមិនដូចគណនីបញ្ញើសន្សំធម្មតានោះទេ ដែលការប្រាក់ត្រូវទូទាត់បូកបញ្ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរាល់ខែ។ ការប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបាននឹងមានការកើនឡើង យោងតាមរយៈពេលបញ្ញើ។

 

តើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?

 

ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ថេរ អ្នកត្រូវយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដោយមិនដកថវិការដែលជាប្រាក់បញ្ញើស្របតាមពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ។

 

រយៈពេលដាក់ប្រាក់មានកាលកំណត់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ទីកន្លែងពីខែទៅឆ្នាំ ។ ចំណែកអាត្រាការប្រាក់ក៏ខុសគ្នាដែរ ពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀត។

 

នៅពេលអ្នកវិនិយោគលើការដាក់ប្រាក់បញ្ញើថេរអ្នកត្រូវបានបង្ហាញជាមួយ “ការកាន់កាប់” ឬជម្រើសរយៈពេលផ្សេងៗគ្នា។ មួយខែ 3 ខែ 6 ខែ 1 ឆ្នាំ។ ល។