លុយ

តើធនាគារយកលុយខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីខ្លះ?

តើធនាគារយកលុយខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីខ្លះ?

អ្នកអានទាំងអស់គ្នាមានដែលឆ្ងល់ទេ ថាតើធនាគារយកលុយអ្នកទៅធ្វើអ្វីខ្លះ

ប្រជាជនខ្មែរមិនតិចអ្នកទេ ដែលយកលុយទៅដាក់ធនាគារ។ អត្ថបទថ្ងៃនេះនឹងលើកកកាយពីអ្វីដែលធនាគារធ្វើចំពោះលុយអ្នក៖

 

  • ធនាគារយកលុយរបស់អ្នកទៅបង់សេវាកម្ម ដែលពួកគេដាក់តម្លើងក្នុងទូរសព្ទ័ដៃ ឬតាមអ៊ីនធើណេត។

 

  • ចំណាយលើថ្លៃកាតឥណពន្ធដែលមានបន្ទះឈីប ថ្ម និងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ដោយស្វយ័ប្រវត្តិ។

 

  • បង់ថ្លៃប្រតិបត្តិការប័ណ្ណឥណពន្ធនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬកន្លែងលក់រាយតូចតាចដែលទទួលយកកាតសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់។

 

  • សម្រាប់ថ្លៃសេវាកម្មឲទៅធនាគារផ្សេងរាល់ពេលអ្នកដកសាច់ប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនធនាគារ។

 

  • លុយរបស់អ្នកមិនមែនតម្កល់ទុកមួយកន្លែងនោះទេ។ ជារៀងរាល់ពេល ធនាគាររមែងដកយកប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីវេរបន្ដសម្រាប់អ្នកស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។ កុំភយ័អី!! លុយរបស់អ្នកមិនទៅណ​ានោះទេ។