ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

ធ្វើយ៉ាងណាទើបសន្សំគ្រប់លុយទិញផ្ទះ?

ធ្វើយ៉ាងណាទើបសន្សំគ្រប់លុយទិញផ្ទះ?

ការដែលមានជម្រកមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជាសេចក្ដីសុខម្យា៉ងក្នុងឆាកជីវិតមនុស្ស។ ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការសន្សំប្រាក់ដើម្បីឲគ្រប់ថ្លៃទិញផ្ទះ។ អាស្រយ័ហេតុនេះហើយ ថ្ងៃនេះស្ពាននឹងណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រខ្លះដែលជួយអ្នកបាន៖

១ តាមដានការចំណាយរបស់អ្នកជាប្រចាំ

អ្នកគួរតែកត់ត្រាទុកក្នុងទូរសព្ទ័ឬកូនសៀវភៅណាមួយនូវរាល់ការចំណាយ បន្ទាប់មកបូកសរុបម្ដងនៅចុងខែ ឬ មួយឆមាសដើម្បីដឹងពីចំនួនសរុបនិងភាពខុសគ្នាពីការចាយវាយរបស់អ្នកពីមួយខែទៅមួយខែ។

 

២ បង្កើតគម្រោងថវិការ

នៅពេលដែលអ្នកដឹងពីចំណូលចំណាយហើយ អ្នកគួរតែបង្កើតគម្រោងថវិការដើម្បីកំណត់ការចំណាយ ព្រោះថាវាអាចជួយអ្នកកាត់បន្ថយការចាយវាយដែលមិនចាំបាច់ ហើយសល់ប្រាក់ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងគណនីសន្សំសម្រាប់ទិញផ្ទះវិញ។

 

៣ បង្កើតគណនីសន្សំដាច់ដោយឡែក

ជាទូទៅ អ្នកតែងមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការសន្សំនិងការចាយវាយ អាស្រយ័ហេតុនេះ អ្នកគួរពិចារណាបើកគណនីដោយឡែកនិងកុំឲមានការប៉ះពាល់រហូតដល់អ្នកសន្សំគ្រប់ថ្លៃទិញផ្ទះ។

 

៤ រកប្រាក់បន្ថែម

ពេលខ្លះប្រាក់ខែគោលអាចនឹងមិនគ្រប់សម្រាប់ថ្លៃសន្សំនោះទេ ម្យ៉ាងវិញទៀតវាមានរយៈពេលយូរ។ ដូចនេះ អ្នកគិតគូររកចំណូលខាងក្រៅតាមសមត្ថភាព ដូចជារកស៊ីតាមអនឡាញ បង្រៀនក្រៅម៉ោង ឬលក់សេវានានាតាមតម្រូវការដែលមានក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។