លុយ

៤ជំហានក្នុងការសន្សំប្រាក់

៤ ជំហានក្នុងការសន្សំប្រាក់

សម្រាប់យុវជនខ្មែរការសន្សំប្រាក់ឲមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលជាមានការលំបាកខ្លាំង ព្រោះពិបាកហាមចិត្តមានៈខ្លួនឯងពីការចំណាយ។ ខាងក្រោមនេះជាជំហានងាយៗដែលអ្នកគួរអនុវត្តតាម៖

 

១ តាមដានការចំណាយរបស់អ្នក

បើអ្នកមិនដឹងពីការចំណាយរបស់ទេ នោះអ្នកក៏មិនងាយភ្ញាក់ខ្លួនដែរ។ តាមដានឲច្បាស់លាស់នូវការចំណាយជាប្រចាំ រាប់តាំងពីលុយមើលកុន ទិញអាហារខាងក្រៅ ចាក់សាំង ទិញខោអាវ ជាដើម។ ពេលដែលដឹងឮពីថ្លៃចំណាយសរុបហើយ នោះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយអ្វីដែលមិនចាំបាច់ចោលខ្លះ។

 

២ ជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកចង់បាន

ជាធម្មតានៅពេលដែលចង់បានអ្វីម្យ៉ាងហើយ មិនថាគេមិនថាយើងទេ បើលុយមិនគ្រប់ក៏ត្រូវសន្សំ អត់ឃ្លានទាល់តែគ្រប់ដែរ។ នេះហើយជាកម្លាំងចិត្តម្យ៉ាងសម្រាប់ជម្រុញអ្នកឲសន្សំប្រាក។ អ្នកអាចសន្សំសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដូចជា ឡាន ម៉ូតូ គ្រឿងអលង្ការ ទូរសព្ទ័ កុំព្យូទរ័ ដោយឡែករយៈពេលវែងមានដូចជា ផ្ទះ ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យ ឬ មូលនិធិសម្រាប់អាសន្នជាដើម។

 

៣ រៀនអត់ធ្មត់និងចេះកំណត់អាទិភាព

ចៀសមិនផុតទេពីការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃ តែបើអ្នកចាយមិនដឹងមុខក្រោយនោះប៉ុន្មានក៏មិនសល់ដែរ ប្រាកដជាចាយសល់ថ្ងៃ។ ដូចនេះហើយយុវជនខ្មែរគួរចេះអត់ធ្មត់ខ្លះពីការចាយវាយលើអ្វីដែលមិនចាំបាច់ និងបែងចែកអាទិភាពមុនក្រោយពីអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវចំនាយ។

 

៤ បង្កើតគម្រោងថវិការ

ទោះបីអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការសន្សំក៏ដោយ ក៏អ្នកគួរបង្កើតគម្រោងថវិការមួយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ កំណត់ចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវសន្សំ ប្រាក់ដែលគួរដក ប្រាក់សម្រាប់ការចាយវាយផ្សេងៗជាដើម។