អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

  • ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ(ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិលក្ខណៈទូទៅ/ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកម្រិត)
    1: ព័ត៌មានទូទៅដូចជាឈ្មោះស្នើ សកម្មភាពអាជីវកម្ម ចំនួន​និយោជិក      ​ ​​                                             2: អាសយដ្ឋាននិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង                                                                                                          3: ព័ត៌មានដៃគូសហការ                                                                                                                                   4: ព័ត៌មានអ្នកគ្រប់គ្រង
  • ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត/ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត/ក្រុមហ៊ុនបរទេស

1: ព័ត៌មានទូទៅ (ឈ្មោះស្នើ  សកម្មភាពអាជីវកម្ម  ចែករំលែកតំលៃសមីការ  ចំនួន​និយោជក)

2:អាស័យដ្ឋាននិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

3:ព័ត៌មានរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន

4:ព័ត៌មានរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលចូលរួម

ដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍និងរីកចម្រើននូវបច្ចេកវិទ្យាអ្នកអាចស្នើចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយចំពោះការបង់ប្រាក់កម្រៃសេវាវិញ អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាមគណនីធនាគារអេស៊ីលីដា ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និង​ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបាន។សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មhttps://www.businessregistration.moc.gov.kh/

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/