អាជីវកម្ម

តើហ៊ុនជាអ្វី?

នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាល ការវិនិយោគទៅលើហ៊ុនបានក្លាយជាវិធីសាស្ត្រមួយ ក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដទៃទៀត សម្រាប់បុគ្គលក្នុងការប្រមូលមូលធន កសាងធនធាន និងបង្កើនចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលល្អ។ យ៉ាងណាមិញ មនុស្សជាច្រើននៅមិនទាន់ យល់ច្បាស់អំពីហ៊ុននៅឡើយទេ។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះ យើងនាំគ្នារៀនខ្លះៗអំពីអ្វីទៅដែលហៅថា ហ៊ុន?

និយាយឱ្យស្រួលស្ដាប់ ចំណែកហ៊ុនឬភាគហ៊ុនតំណាងឱ្យ ភាពជាម្ចាស់ស្របច្បាប់នៃអាជីវកម្មមួយ។  សាជីវកម្មជាអ្នកព្រមព្រៀងឬចេញផ្សាយហ៊ុន។ ហើយហ៊ុនជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា “មូលធនប័ត្រ” ព្រោះវាជាប្រភេទនៃសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ និងតំណាងឱ្យកម្មសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់មុខជំនួញ។

មូលហេតុនៃការបង្កើតហ៊ុននេះឡើង គឺដោយសារហ៊ុនជួយបង្កើនទ្រព្យមូលធន ដើម្បីបម្លែងគំនិតល្អៗទៅជាអាជីវកម្ម ដែលមានផលចំណេញ។ ទីផ្សារហ៊ុនជាទីតាំងមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិន រកចំណូលមូលធនប្រកបដោយសក្ដានុពល ដែលអាចពួកគេសម្រេច គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរហ័សជាងមុន។

ហ៊ុនក៏ជួយបែងចែករវាងភាពជាម្ចាស់និងការគ្រប់គ្រង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលដែលគ្មាន ចំណាប់អារម្មណ៍ សមត្ថភាព ឬពេលវេលា ក្នុងការដំណើរការក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាស ចូលរួមទ្រទ្រង់និងរកចំណូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ របៀបនេះធ្វើឱ្យមានការកំណត់ធនធាន កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលក្នុងនោះរួមមានមូលធនមនុស្ស។ អ្នកអាចស្វែងយល់ពីការវិនិយោគហ៊ុន និងវិនិយោគហ៊ុនដោយផ្ទាល់ នៅឯផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដែលមានគេហទំព័រ http://csx.com.kh/main.do?lang=kh

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/