ការសន្

សម្រេចគោលដៅនៃការសន្សំរបស់អ្នក

៣. មានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់
អ្នកត្រូវមានការប្ដេជ្ញាចិត្តធ្វើការសន្សំ អ្នកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ថាអ្នកអាចដកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក សម្រាបធ្វើការសន្សំជារៀងរាល់ខែ។ បើអ្នកអាចប្ដេជ្ញាបានសម្រេច អ្នកនឹងសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខានឡើយ។

ចុងក្រោយ នៅពេលអ្នកបានធ្វើការកំណត់អ្វីៗសព្វគ្រប់អស់ហើយ អ្នកត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញថាការចំណាយរបស់អ្នកមានភាពគ្រប់គ្រាន់ នៅពេលដែលអ្នកដកប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនរបស់អ្នកសម្រាប់ធ្វើការសន្សំនោះ។ ចូលធ្វើការកែប្រែ បើអ្នកផែនការសន្សំរបស់អ្នកធ្វើអោយមានបញ្ហាដល់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនោះ៕

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុកhttps://www.facebook.com/speanluycoltd/