អាជីវកម្ម

វិធីនៃការបង្កើនចំណូលបន្ថែម

៣. មិនមានហានិភ័យ
អ្នកមិនអាចមើលឃើញថាអ្នកនឹងបាត់បងការងារនៅថ្ងៃណានោះទេ បើអ្នកមានចំណូលពីខាងក្រៅបន្ថែមទៀត ទោះបីអ្នកបាត់បង់ការងារភ្លាមៗ ក៏អ្នកអាចមានចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាន ទម្រាំអ្នករកការងារថ្មីបានធ្វើ។ និង មិនបារម្ភពេលអ្នកចូឡនិវិត្តន៍ អ្នកក៏នៅមានចំណូលមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានដែរ។

ជាចុងបញ្ចប់ ការមានបង្កើនចំណូលបន្ថែមជួយអ្នកជៀសផុតពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រង់ចំណូលបានល្អជានោះ។