កម្ចី

ភាពឆ្លាតវៃជាមួយនឹងបំណុលដោយស្វែងរកពិន្ទុខ្ពស់បំផុត

៣. ធ្វើអោយកាន់តែប្រសើឡើងទម្រង់ឥណទានរបស់អ្នក

ការបង់ប្រាក់ទៀងទាត់សម្រាប់កាតឥណទានរបស់អ្នក​ធ្វើអោយអ្នកមានប្រវត្តិល្អ និង គ្មានបញ្ហាសម្រាប់ការទូទាត់នោះទេ។​ ដែលហេតុអ្វីអោយអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការ ប្រាក់ទាប។ ព្រោះរាល់ការស្នើរកម្ចី អ្នកនឹងត្រូវបានគេធ្វើការស៊ើបអំពីប្រវត្តិកម្ចីរបស់អ្នក តើអ្នកអាចមានហានិភ័យដែរ ឬ យ៉ាងសម្រាប់ការផ្ដល់កម្ចីដល់អ្នក។ របាយការណ៍ឥណទានទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅ CBC (Credit Bureau Cambodia) ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគាជាតិ ដើម្បីដឹងពីទិន្នន័យអ្នកខ្ចីប្រាក់ទាំងអស់នៅ កម្ពុជា។ ដោយឡែកបើអ្នកមានបញ្ហាប្រវត្ថិនៃការសងមិនល្អ ធ្វើអោយអ្នកមិន​អាចដាក់​សំណើរកម្ចីជាមួយ​ស្ថាប័ន​ផ្សេងបានទេ។  ភាគច្រើននៃការសង្កេតរបស់ស្ពានឃើញថា អតិថិជនភាគច្រើន មានប្រវត្ថិមិនល្អនៅក្នុង CBC  ព្រោះពួកគេចាយប្រាក់កម្ចី ឥណទាន Credit Card ដោយមិនបានគិតពីការសងត្រលប់មកវិញ និងម៉្យាងវិញទៀតពួកគេ​ធ្វើការបង់​ត្រឡប់យឺតយ៉ាវ។

ដូច្នេះការបង្កើតទំនុកចិត្តដ៏ល្អ គឺការទូទាត់ប្រាក់អោយទាល់ពេលវេលា និងជួយ​បង្ហាញពី​ការ​ទទួលខុសត្រូវ និងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក​ នឹងធ្វើអោយអ្នកងាយនឹងទទួលបានកម្ចី និង អត្រាការប្រាក់ទាបនៅពេលក្រោយ។

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.comឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/