អាជីវកម្ម

វិធីដើម្បីបង្កើតផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី

 

៤. មានភាពបត់បែន
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ សហគ្រាស ឬ អាជីវកម្មអ្វីមួយ អ្នកមិនត្រឹមតែមានជំនាញតែលើផ្នែកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេ តែអ្នកតែមានចំនេះដឹងទូលំទូលាយ និងមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ។ បើទោះបីអ្នកបានដៅ ឬ រៀបចំផែនការក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយក៏ដោយ ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈបង្ខំ អ្នកមិនអាចរឹងទទឹងក្នុងការមិនរៀបចំថ្មី ឬ កែប្រែបានទេ។

 

៥. បង្វែរកាគិត
ដើម្បីក្លាយជាសេដ្ឋី អ្នកត្រូវគិតដូចសេដ្ឋី។ ការក្លាយជាសេដ្ឋីក្នុងន័យនេះ មិនមែនអោយអ្នកចាយវាយ ហ៊ឺហារនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមានគំនិត គិតដូចដែលសេដ្ឋីគិត។ មានមនុស្សជាច្រើន ដែលចង់ក្លាយជាសេដ្ឋី បែបជាចំណាយលុយទិញរបស់ប្រើថ្លៃៗ ដើម្បីបង្អូតគេថាខ្លួនជាសេដ្ឋី។

 

ដូច្នេះ បើអ្នកគិតអវជ្ជមានលើខ្លួនឯង ជីវិតអ្នកក៏មិនខុសពីអ្វីដែលអ្នកគិតនោះដែរ តែបើអ្នកគិតរឿងវិជ្ជមាន អ្នកនឹងធ្វើរឿងវិជ្ជមានដូចគ្នាចឹងដែរ។