កម្ចី

របៀបដើម្បីស្នើរកម្ចីកសិកម្ម

៣. ឯកសារតម្រូវ
• អ្នកស្នើរកម្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ៦០ឆ្នាំ ។
• មានអត្តសញ្ញាណប័ន ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន
• មានសៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
• ឯកសារផ្សេងៗ អាស្រ័យលើចំនួនដែលអ្នកស្នើរកម្ចី។

 

៤. របៀបនៃការដាក់កម្ចី
លោកអ្នកអាចរៀបចំឯកសារដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ រួចទៅកាន់សាខារបស់ធនាគា ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកចង់ស្នើរ ឬ អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទៅកាន់ធនាគា ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬ ផ្ញើសារជាដើម។ ម៉្យាងទៀតលោកអ្នកត្រូវចំណាយពេល យូរសម្រាប់ការស្នើរកម្ចី និង ដើម្បីដឹងពត៌មានពីអត្រាការប្រាក់នៃ ធនាគា ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា។
ស្ពានអាចជួយអ្នកបាន ដើម្បីធ្វើការប្រៀធៀបពីអត្រាការប្រាក់នៃ ធនាគា និង មីក្រូហរិញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ។ ឈប់បារម្ភពីបញ្ហាពិបាកស្នើរកម្ចីទើតទៅ ស្ពានជួយលោកអ្នកបាន ក្នុងការស្នើរកម្ចី ពីធនាគា និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូសហការជាមួយស្ពានដោយឥតគិតថ្លៃ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក  https://www.facebook.com/speanluycoltd/