កម្ចី

របៀបដើម្បីស្នើរកម្ចីកសិកម្ម

របៀបដើម្បីស្នើរកម្ចីកសិកម្ម

លោកអ្នកកំពុងខ្វះដើមទុនសម្រាប់ ធ្វើកសិកម្មមែនទេ? តើអ្នកដឹងទេ អ្នកត្រូវមានឯកសាអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្នើរកម្ចីកសិកម្ម? តើអ្នកដឹងថា អ្វីជាកម្ចីកសិកម្មនោះ?ថ្ងៃនេះស្ពានសូមលើកយកប្រភេទកម្ចីកសិកម្ម សម្រាប់ចែកជូនលោកអ្នកដើម្បីសិក្សាស្វែងយកពីអត្ថប្រយោជន៍កម្ចីនេះ។

 

១. អ្វីទៅជាកម្ចីកសិកម្ម
កម្ចីកសិកម្ម គឺជាកម្ចី សម្រាប់ធ្វើជាដើមទុនក្នុងការធ្វើកសិកម្ម។ ដែលកសិកម្មនេះ សំដោះដល់ការធ្វើស្រែចំការជាដើម។ កម្ចីកសិកម្មភាគច្រើនផ្ដល់ជូនអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្ត ដែលខ្វះខាតដើមទុន ក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មរបស់កសិករ។

 

២. អត្ថប្រយោជន៍កម្ចីកសិកម្ម
សម្រួលដល់ប្រជាកសិករ ដែលមានផលវិបាកក្នុងការខ្វះដើមទុន សម្រាប់ទិញគ្រប់ពូជ ជី និង ថ្លៃច្រកកាត់ជាដើម។ លោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកទៅរកខ្ចី បុគ្គលឯកជនមិនមែនធនាគារ មដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នោះទេ លោកអ្នកអាចស្នើរកម្ចីជាមួយមីក្រូ ឬ ធនាគាដែលជាដៃគូរបស់ស្ពានដើម្បីស្នើរកម្ចី។