អាជីវកម្ម

អ្នកមានត្រូវមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម?

អ្នកមានត្រូវមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម?

 

ដើម្បីធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសរបស់អ្នកស្របច្បាប់បាន លុះត្រាតែអ្នកទៅចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាមុនសិន។ ប៉ុន្តែមានច្បាស់អាជីវកម្មជាច្រើន មិនសូវចង់ដឹងពីលក្ខណផ្សេងៗនៃកាចុះបញ្ជីប៉ុន្មានទេ ទើបម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះ ចាយថ្លៃចាយវាយផ្សេងៗក្នុងការជួលមេធាវី សម្រាប់សម្របសម្រួលដល់រឿងនេះ។ថ្ងៃនេះក្រុមការងារស្ពាននឹងប្រាក់ធាតុផ្សំដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវមាន ពេលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។

១. អាស័យដ្ឋាន
អាស័យដ្ឋាន នេះគឺសំដឿទៅដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ដែលមានអាស័យដ្ឋានទាំង ផ្ទះលេខ ផ្លូវលេខ ភូមិ សង្កាត់/ ឃុំ ខណ្ឌ/ ស្រុក និង រាជធានី/ខេត្ត ។ ហេតុផលដែល ច្បាប់តម្រូវអោយក្រុមហ៊ុន នីមួយៗ មានអាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះ គឺជៀសវាងភាន់ច្រលំ និង ពិបាកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់។

 

២.ដើមទុន
គ្រប់អាជីវកម្ម តម្រូវអោយម្ចាស់អាជីវកម្ម បង្ហាញពីដើមទុនក្នុងអាជីវកម្ម អោយបានច្បាស់លាស់ និង តម្រូវអោយម្ចាស់អាជីវកម្ម តំកល់ប្រាក់មួយចំនូន អាស្រ័យលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងមូលមានដើមទុនប៉ុន្មាន?