អាជីវកម្ម

4 ចំណុចធ្វើអោយអតិថិជនរបស់អ្នកសប្បាយរីករាយ

៣.  គោរព

សីលធម៌ សុជីវធម៌ន និងគុណធម៌ គឺជាចំនុចសម្រាប់ក្នុងធ្វើអោយអតិថិជនរបស់អ្នករីករាយ។​ គុណធម៌ ទោះបីអ្នកទៅប្រទេសណា ទៅតំបន់ដែលមានអរិយធម៌ខុសគ្នាក៏ដោយ ក៏មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានគុណធម៌។ ទោះបីអតិថិជនរបស់អ្នកមានអាយុតិចជាងអ្នកក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនត្រូវហៅអតិថិជនរបស់អ្នក ស្មើ ឬ ប្រើពាក្យមិនសមរម្យជាមួយពួកគេដែរ។ អ្នកក៏មិនត្រូវធ្វើអោយមានការខកខាន ណាត់ជួបជាមួយអតិថិជនឡើយ។​ បើអ្នកណាត់អតិថិជនរបស់ដើម្បីពិភាក្សាររឿងកិច្ចការងារអ្វីមួយ អ្នកគួរទែទៅអោតបានមុនពួកគេ ដើម្បីថាអ្នកគោរពពួកគេ និង គោតពខ្លួនឯង។

 

៤. ស្ដាប់ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន

អតិថិជនរបស់ ប្រហែលមិនសប្បាយចិត្តទេ ពេលពួកគេកមពុងតែនិយាយពី ផលវិបាកផ្សេងៗ ហើយអ្នកបែបជានិយាយកាត់ពួកគេនោះ។ មនុស្សគ្រប់តែងគិតថាខ្លួនឯងជាតួរឯកជានិច្ច ពេលពួកគេនិយាយអ្វីមួយ ពួកគេតែងតែចង់អោយអ្នកជាមួយអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អបំផុត​ ក្នុងការស្តាប់ពួកគេនិយាយពីរឿងរបស់គេ។ កាលបើអ្នកទុកអតិថិជនរបស់អ្នកនិយាយអំពីអ្វី ដែលបងស្រាយពីចំណុចពិសេសរបស់គេ ហើយអ្នកគ្រាន់តែបន្តសំនួរដើម្បីអោតគេនិយាយអោយបានច្រើន។

 

ចុងក្រោយ ការធ្វើអោយអតិថិជនអ្នកសប្បាយចិត្ត អ្នកក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នា ព្រើបើកាលណាអតិថិជនរបស់អ្នកសប្បាយចិត្តហើយនោះ ពូកគេនឹងទិញផលិតផលរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំនេញ ដូច្នេះអ្នកក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នា។

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ 

 

 

  ​