ការចំនាយ

ទិញផ្ទះ ឬ ទិញដីមួយណាល្អជាង?

២. ទិញសម្រាប់វិនិយោគ ទុកចំនេញថ្ងៃក្រោយ
សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់វិនិយោគ ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីអចលនទ្រព្យ ដោយទិញអចលនទ្រព្យទុកចំនេញនោះពេលក្រោយនោះ អ្នកត្រូវគិតទៅលើរឿងពីរប្រភេទៈ

 

២.១ វិនិយោគលើការទិញដី
បើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យអោយដឹងថា៖ សម្រាប់អ្នកតម្លៃអចលនទ្រព្យ គឺ តម្លៃដី មានការកើនឡើងខ្លាំងជាងតម្លៃ ផ្ទះ។ តម្លៃដី មានការកើនឡើង ពី ៣០% ទៅ ៥០% ក្នុងឆ្នាំ ប៉ុន្តែចំណែកតម្លៃផ្ទះវិញមានការកើនឡើងតែ ១០% ទៅ ១៥% ប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ផ្ទះតម្លៃ ៥០,០០០ ដុល្លារ ឡើងមួយឆ្នាំ ១០% ដូច្នេះ ផ្ទះឡើងបាន ៥០០០ ដុល្លារ ចំនែកដី វិញ តម្លៃ ១០,០០០ ដុល្លារ ឡើងបាន ៣០% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដូច្នេះ ឡើងបាន ៣០០០ ដុល្លារ។ ដូច្នេះ ទោះបីដីមានការកើនតម្លៃខ្លាំងជាងផ្ទះក្ដី ប៉ុន្មានចំនួនទឹកប្រាក់នសតម្លៃផ្ទះ ខ្ពស់ជាងចំនួននៃការកើនឡើងរបស់ដី។

 

២.២ វិនិយោគលើការទិញផ្ទះ
បើទោះបី តម្លៃផ្ទះមានការកើនតម្លៃគិតជាភាគរតិចជាង ដីក៏ដោយ ប៉ុន្តែផ្ទះអ្នកអាចដាក់ជួល បង្កើតបានជាចំណូលប្រចាំខែ ដូចជាអ្នកទិញផ្ទះ ហើយអ្នកដាក់ជួលបន្ត ប៉ុន្តែសម្រាន់ផ្ទះដាក់ជួល ប្រាកដណាស់អ្នកត្រូវហ៊ានចំណាយសម្រាបប់ការជុសជួលវាឡើងវិញពេលមានបញ្ហាដូចជាប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង បាក់បែកអ្វីផ្សេងៗជាដើម។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/