កម្ចី

ចំនុចដែលគួរពិចារណា មុននឹងសម្រេចចិត្តជូលផ្ទះ លើកដំបូងរបស់អ្នក

ចំនុចដែលគួរពិចារណា មុននឹងសម្រេចចិត្តជូលផ្ទះ លើកដំបូងរបស់អ្នក

អ្នកកំពុងរស់នៅជាមួយគ្រួសារ ប៉ុន្តែមានគំនិតចង់រើចេញទៅស្នាក់នៅម្នាក់ឯងឬ?

តើអ្នកកំពុងគ្រោងនឹងជួលផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកឬ?

នៅកម្ពុជា ការចាកចេញពីគ្រួសារ មកជួលផ្ទះរស់នៅម្នាក់ឯងអាចជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ធំសម្រេចអ្នកមួយចំនួន ប្រសិនបើអ្នកគឺជា អ្នកជូលផ្ទះលើកដំបូង អ្នកគួរតែពិចារណាលើចំនុចខាងក្រោមមុនពេលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត។