អាជីវកម្ម

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់និស្សិតធ្វើការងារបណ្ដើខណៈពេលដែលកំពុងតែនៅរៀន

នៅពេលដែលអ្នកមកដល់វ័យជំទង់អ្នកចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងនូវភាពឯករជ្យ។ ពួកគេក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពទំនួលខុសត្រូវ​ជាមនុស្សពេញវ័យមួយរូប។ ការងារក្រៅម៉ោងគឺជាជម្រើសតំបូងដែលពួកគេកំពុងពិចារណា។ វាបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលនិងអាចទទួលបាននូវបទេពិសោធន៏មួយដ៏មានតម្លៃថែមទៀតផង។​ទាំងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលធ្វើការបណ្ដើរហើយរៀនបណ្ដើរ។ 

 

គុណសម្បត្តិ

  • ទទួលបានបទពិសោធន៏ ពួកគេបានស្វែងរកការងារនិងយល់ពីតំណើរការនៃការសំភាសន៍ នេះគឺជាបទពិសោធន៏ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយវាក៏អាចជួយអ្នកឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលសង្គមរបស់យើងសព្វថ្ងៃ។

 

  • មានទំនួលទទួលខុសត្រូវបានច្រើន អ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនិងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវិស័ការងារ ដែលសិស្សដ៏ទៃបានសិស្សស្វែងយល់ត្រឹមតែទ្រឹស្ដី។ ហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសម្រាប់សរសេរលិខិតអមឯកសារ (cover letter) សម្រាប់ការងារនៅថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នផង។​

 

  • ទទួលបានការយល់ដឹងពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ វាអាចឲ្យនិសិ្សតអាចបង់ថ្លៃសាកកវិទ្យាល័យដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការជំនួយពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

 

  • រៀនអំពីជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយប្រធាន បុគ្គលិករួមការងារ យុវវ័យត្រូវយល់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវការរកបុគ្គលិករបៀមម៉េចដូចជាការគោរពនិងទំនាក់ទំនងល្អនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកដ៏ទៃ។