អាជីវកម្ម

តើអ្នកគួតែជ្រើសរើសយកឈ្មួញផ្ដាច់មុខឬមួយក៏ដៃគូរសហការនៅប្រទេសកម្ពុជា?

គុណវិបត្តិ

  • ការធ្វើការសម្រេចចិត្តយឺត:

វាជាការចាំបាច់ដែលដៃគូទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមព្រៀងគ្នានឹងរាល់អ្វីៗដែលកំពុងធ្វើ។ នេះមានន័យថានៅក្នុងស្ថានភាពទាន់ហន់ណាមួយត្រូវតែមានឆ្លងកាត់ម្ចាស់នីមួយ ដើម្បីពិនិត្យ ដូចនេះមានសេរីភាពតិចតួចក្នុងការសម្រចចិត្ត។

  • ការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញ:

ដៃគូរសហការត្រូវតែចែករំលែកប្រាក់ចំណេញត្រូវតែមានភាពស្មើរគ្នាដោយផ្អែកអត្រាហ៊ុនដែលគេបានចូលរួមទិញ។ នេះអាចនាំឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុង ពីព្រោះថាដៃគូមួយទៀតមិនបានធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្តភាព ដោយដៃគូសហការមួយទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការតែទទួលបានប្រាក់ស្មើគ្នាដដែល។

  • ខ្វែងគំនិតគ្នា:

នេះគឺជារឿងអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងការសហការជាដៃគូពីព្រោះចំនួនភាគរយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាមានកំរិតខ្ពស់។ ដូច្នេះវាមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង។

ដូចដែលអ្នកបានឃើញហើយថាមានគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាគុណវិបត្តិក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាឈ្មួញផ្ដាច់មុខឬមួយក៏ដៃការសហការ។ ដូចច្នេះអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកគួតែសម្រចចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់។ ដូចច្នេះសូមកុំភ្លេចគិតឲ្យបានម៉តចត់។