អាជីវកម្ម

តើអ្នកគួតែជ្រើសរើសយកឈ្មួញផ្ដាច់មុខឬមួយក៏ដៃគូរសហការនៅប្រទេសកម្ពុជា?

ជាបន្ទាប់គឺជាការសហការជាដៃគូ(សហកម្មសិទ្ធ) វាសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ចាប់ពីរឫច្រើនធ្វើការជាមួយគ្នាសហការគ្នាដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ។ ភាពជាដៃគូត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកិច្ចសន្យា។ ពួកគេត្រូវបែងចែកប្រាក់ចំណេញដោយទទូលខុសត្រូវនៃការបែងចែកប្រាក់ខែរបស់ភាគីនីមួយៗ។

គុណសម្បត្តិ

  • មានទុនច្រើន:

ដៃគូនីមួយៗនឹងផ្ដល់មូលនិធិដល់អាជីវកម្មជាមួយដើមទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

  • ចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវ:

ដៃគូនីមួយៗប្រាកដជាមានជំនាញផ្សេងគ្នា ដូចច្នេះពួកគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលពួកគេមានជំនាញប្រសប់ ដូចច្នេះពួកគេអាចធ្វើបានល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អមកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេជាក់ជាមិនខាន។​