អាជីវកម្ម

តើអ្នកគួតែជ្រើសរើសយកឈ្មួញផ្ដាច់មុខឬមួយក៏ដៃគូរសហការនៅប្រទេសកម្ពុជា?

គុណវិបត្តិ

  • មានលទ្ធភាពក្នុងការរកដើមទុនតិច:

ឈ្មួញផ្ដាច់មុខភាគច្រើនមានការលំបាកក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។ ពួកគេអាចមានការលំបាកក្នុងការពង្រីកមុខជំនូញរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអនាគត។

  • ម្ចាស់អាជីវកម្មមានបន្ទុកខ្ពស់:

នៅពេលដែលមានហេតុការណ៏ណាមួយអាក្រក់កើតឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលជំនួញរបស់គេមានការធ្លាក់ចុះគឺមានតែម្ចាស់នោះទេដែលជាអ្នករ៉ាប់រង។

  • ការសម្រេចចិត្ត:

ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ដោយផ្ដាច់មុខតែប៉ុណ្ណោះ។​ គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបានទេ ដូច្នេះភាពជោគជ័យឬបរាជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់អាជីវកម្មតែមួយគត់។