ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 6 – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន Interview with our partner 6 –Chamroeun Microfinance PLC

នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ដៃគូធនាគារសហការដែលយើងនឹងណែនាំទៅអ្នក គឺ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន   សួស្ដី ជាដំបូង តើអ្នកអាចធ្វើការណែនាំអំពីគ្រឹះស្ថានរបស់អ្នកបានទេ?

 

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ មក ចម្រើន បានជួយក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលសកម្មភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ើងប្តេជ្ញាផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ភាពជឿជាក់ មានតម្លាភាព និងគុណភាពផលិតផល និងសេវាកម្ម ។

 

និយាយពីការផ្ដល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ តើអ្នកអាចប្រាប់យើងពីប្រភេទកម្ចីដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យបានទេ?

ឥណទាន និងសេវាកម្មរបស់យើង ផ្តោតទៅលើប្រជាជនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតនិង ខ្នាតតូចរបស់ពួកគេ ៉ុន្តែក៏មានបំណងចង់កែលម្អបរិស្ថានរស់នៅរបស់ពួកគេឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរ ្រើន កំពុងប្រតិបត្តិការជាមួយសាខាចំនួន ២១ នៅក្នុង ១៦ ខេត្ត/រាជធានី ។ ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ថាតើយើងជានរណា និងអ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន ។