អាជីវកម្ម

អាថ៌កំបាំងទាំង៥ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចមានការចំណេញ

គ្រប់អាជីវកម្មត្រូវការប្រាក់ដើម្បីតំណើរការ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវផ្ដោតនិងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ទាំងនេះគឺជាចំណុចទាំងប្រាំដែលជួយឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងនិងមានភាពចំណេញជាងមុន។

 

  • ផ្សព្វផ្សាយនិងការទំនាក់ទំនង

កេរ្ដ៏ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅបណ្ដាញផ្សេងដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ព្រមទាំងវេបសាយរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើនមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកមានផលិតផលល្អដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការប៉ុនណាក្ដីប៉ុន្តែអ្នកមិនផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលដែលអ្នកមាននោះទេ នោះមិនមានអ្នកណាស្គាល់នោះទេ។

 

  • ផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន

អតិថិជនណាដែលទិញផលិតផលឬមួយក៏សេវារបស់អ្នកពួកគេគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកបានទទួលប្រាក់ចំណេញមក។ បទពិសោធន៍ល្អរបស់អតិថិជន នឹងនាំឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ពស់និងទទួលស្គាល់ព្រមទាំងមានការចំណេញប្រាក់ថែមទៀត។ អ្នកត្រូវតែកំណត់អាទិភាពទៅកាន់ផលិតផលរបស់អ្នកនិងអតិថិជនរបស់អ្នកផងដែរ។ សូមចងចាំថាប្រសិនបើអ្នកមិនបង្កើតអ្វីដែលពួកគេមិនត្រូវការនិងចង់បានទេ ណានោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងជួបប្រទះនឹងការបិទទ្វាបាន។

 

  • តាមដាននិងបង្ហាញអំពីការចំណាយប្រាក់របស់អ្នក

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមានហានិភ័យច្រើនប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់អ្នក។ យោបល់ពីពួកយើងគឺថាអ្នកគួតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកហើយអ្នកគួតែមានការសម្រចចិត្តឲ្យច្បាស់រាល់ការចំណាយរបស់អ្នកដែលអាចជួយដល់ការចំណាយរបស់អ្នក។