ការចំនាយ

តើអ្នកនៅក្នុងអាយុ២០ឆ្នាំគួតែប្រើប្រាក់របៀបម៉េចទៅទើបជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម?

អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលទទួលបានភាពជោគជ័យគឺពួកគេមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានរយៈពេលវែង។ ការចាប់ផ្ដើមសន្សំសំចៃតិចតួចជាការសំខាន់ក្នុងការវិនិយោគក្នុងអនាគតរបស់អ្នក​ហើយជាពិសេស។ ការស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីគឺជាកត្តាមួយដ៏ធំមួយដើម្បីជួយអ្នកកសាងអាជីពរបស់អ្នក។

 

ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េច?

ដើម្បីទៅដល់បាន ការខំប្រឹងប្រែងត្រូវតែធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯង។ ពិព្រោះមិនការអស្ចារ្យណាដែលជោគជ័យដោយមិនមានការខំប្រឹងប្រែងនោះទេ ប៉ុន្តែបទពិសោធបានបង្ហាញនៅក្នុងមុខជំនួញដែលទទួលបានភាពជោគជ័យ។ នេះគឺជាគំនិតដែលអ្នកគួតែប្រើប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីវិនិយោគដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកឋិតនៅក្នុងអាយុ២០ឆ្នាំ នៅពេលនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់នៅថ្ងៃអនាគត។

 

  • អានសៀវភៅនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវ

អ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ឆ្លាតជាងមនុស្សម្នាក់ទៀត ភាពជាក់ស្ដែងគឺត្រង់ថាមនុស្សដែលឆ្លាតពួកគេបានធ្វើការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រដោយគ្មនថ្ងៃចប់។ វាមិនមែងជាការងាយស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការសួនាំនិងយកគំនិតពីអ្នកដ៏ទៃនោះទេ។ នៅពេលដែលដល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការសើបអង្កេតជាក់លាក់អំពីមុខជំនួញរបស់អ្នកដែលមានដូចជាទីផ្សារ តម្លៃ ដៃគូប្រជែងនិងទាញពួកគេទាំងអស់ចូលទៅក្នុងផែនការរបស់អ្នក។

 

វាគឺជាជំហ៊ានតំបូងហើយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលជួយឲ្យអ្នកមានគំនិតច្រើននិងមានភាពប៉ុនប្រសព្វ។ ពួកយើងបានរៀបរាប់អំពីគម្រោងអាជីវកម្ម សូមចូលអានhttps://spean-kh.com/2017/06/27/how-to-set-budget-in-cambodia/​​ ហើយមិនមែនតែត្រឹមតែអត្តបទនេះទេពួកយើងមានអត្តបទជាច្រើនអំពីប្រាក់និងអាជីវកម្មសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ការអានអត្តបទរបស់ពួកយើងគឺប្រាកដជាជួយអ្នកច្រើនណាស់ សូមចូលអាននៅទីនេះ https://spean-kh.com/sala-luy/