អាជីវកម្ម

តើអ្វីទៅជាការផ្ដល់សិទ្ធលក់ដូរ?តើគួចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េចនៅប្រទេសកម្ពុជា?

តើមានរយៈពេលកំណត់ដែរឬទេ?

នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការកំណត់ជាក់លាក់ទេក្នងការផ្ដល់សិទ្ធឲ្យលក់។ ដើម្បីទទួលបានការជោគជ័យ ក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការលក់ដូរផ្ដាច់មុខអ្នកត្រូវការ យីហោ ការគាំទ្រពីអាជីវកម្ម ទីកន្លែង និងតម្លៃ។ ជាចុងក្រោយ អ្នកទទួលបានការផ្ដល់សិទ្ធឲ្យលក់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផងដែរ។

សរុបមក ការលក់អាជ្ញាប័ណ្ណជំនួញ គឺជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកលូតលាស់។ ផ្ទុយទៅវិញម្ចាស់អាជីវកម្មឬអ្នកផ្ដល់សិទ្ធលក់ដូរបង្កើនម៉ាកយីហោរបស់ពួកគេដោយផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យអ្នកទទួលសិទ្ធលក់នូវសិទ្ធដើម្បីចែកចាយសេវាកម្មអាជីវកម្ម។