ការវិនិយោគ

ចំណុចទាំង៥សម្រាប់និយោជកវ័យក្មេងធ្វើការវិនិយោគជាលើកដំបូង

  • អ្នកត្រូវបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ហេតុការណ៏បន្ទាន់

អ្នកប្រហែលជាមានគម្រោងដ៏ល្អក្នុងការវិនិយោគ ប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងទៅនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ការងារបស់អ្នក? នៅពេលដែលអ្នកឈឺ? ហេតុការណ៏ទាំងនោះអាចនឹងកើតបានគ្រប់ពេល មនុស្សភាគច្រើនបានយកប្រាក់ដែលគាត់មានទៅធ្វើការវិនិយោគទាំងអស់ ដោយសារតែពួកគេរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ពីការវិនិយោគមកវិញ។

ការវិនិយោគមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែការវិនិយោគដោយជោគជ័យគឺពិតជាមានភាពលំបាកណាស់។​ អ្នកមិនដឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីការវិនិយោគទេ។ អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើនិងការពារប្រសើរជាងព្យាបាល គឺបន្តការស្រាវជ្រាវពត៌មាន អំពីរបៀបដែលទីផ្សារដំណើរការ។ ប្រសិនអ្នកធ្វើដូចច្នេះការវិនិយោគរបស់អ្នកប្រាកដជាមានភាពជោគជ័យ ហើយអ្នកនឹងមានយុត្តសាស្រ្ដច្រើនឡើងៗថែមទៀតផង។