ការសន្

៤ជំហ៊ានដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិបានដោយងាយៗ

ហើយបំណុលទី២គឺជាបំណុលដែលអ្នកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារហើយយកទៅវិនិយោគ ដូចជាទិញផ្ទះមួយក៏អ្វីផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់មកអ្នកជួលផ្ទះហើយប្រាក់ដែលអ្នកបានពីការជួលផ្ទះបានច្រើនជាងបំណុលដែលអ្នកបានជំពាក់ពីធនាគារថែកទៀតផង។ ប្រភេទនៃបំណុលនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ។

 

អ្នកអាចវិនិយោគទៅលើអចលទ្រព្យឬមួយក៏ទៅលើអាជីវកម្មដែលមានដើមទុនទាប ​ដែលហៅថាអានុភាព។ វាជាការពិតណាស់វាមានគ្រោះថ្នាក់។ សាកស្រមៃថាតើអ្នកមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលដែលដូចអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកថាទុកសម្រាប់វិនិយោគ​ ហើយអ្នកមិនអាចសងប្រាក់ទៅធនាគារបាន។

 

ចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងអាចសម្រចបាននូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក លឿនជាហមុនថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកបានដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់ដោយធ្វើទៅតាមចំណុចខាងលើ។ អ្នកអាចធ្វើឲ្យប្រាក់របស់អ្នកធ្វើការឲ្យអ្នក ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីបានមកដោយមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទេ។ 

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/