ការសន្

៤ជំហ៊ានដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិបានដោយងាយៗ

  1. វិនិយោគ

នៅពេលដែលអ្នកកំណត់គោលដៅសន្សំប្រចាំខែហើយ អ្នកគួតែវិនិយោគទៅលើវា។ អ្នកបានរកប្រាក់ហើយអ្នកក៏បានសន្សំប្រាក់ដែរ ប៉ុន្តែអ្នកបានដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងធនាគារ។ នៅពេលដែលអ្នកកាន់តែចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ហើយអ្នកបានវិនិយោគ នោះអ្នកនិងមានពេលជាច្រើនទៀតក្នុងការបង្កើតវា។

 

អ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាក់របស់អ្នកធ្វើការឲ្យប្រាក់របស់អ្នកវិញ។ មានវិធីជាច្រើនណាស់សម្រាប់ក្នុងធ្វើការវិនិយោគ។ អ្វីដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុតនោះគឺអ្នកអាចបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើថេរដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវការប្រាក់ខ្ពស់ជាងប្រាក់ដែលអ្នកបានដាក់។ តើមានអ្វីខុសគ្នា? អានអត្តបទរបស់យើងនៅទីនេះ

 

ប្រសិនបើអ្នកមានទុនគ្របើគ្រាន់ដើម្បីវិនិយោគលើ អចលនទ្រព្យ ហ៊ុន និងអ្វីជាច្រើទៀត។ តែប្រជាជនយើងភាគច្រើនវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មដូចជាម្រេច ស្រូវ កៅស៊ូ ហើយពួកកេបានរកប្រាកើច្រើនណាស់ពីវា។ អ្នកត្រូវការវិនិយោគជាមួយអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត។

 

  1. បំណុល

មានបំណុល២ប្រភេទខុសគ្នា។ ទីមួយគឺបំណុលដែលអ្នកត្រូវតែចំណាយទៅលើរបស់ប្រើប្រាស់ សំភារៈនិយម។ បំណុលនេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារហើយទិញរបស់ប្រើប្រាស់ថ្មីដូចជាឡានថ្មីដ៏ស្អាតដែលមានតម្លៃថ្លៃ​មួយជាដើម។ បំណុលប្រភេទនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។