ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

ចំនុចដែលអ្នកគួរពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ

ចំនុចដែលអ្នកគួរពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ

 

តើអ្នកកំពុងគ្រោងនឹងទិញផ្ទះមួយ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមែនទេ?

 

តើវាពិតជាការល្អ សម្រាប់លុយ និងជីវិតរបស់អ្នកមែនឬ?

 

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ការសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ គឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ធំក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

 

ដូចនេះហើយ ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរស្វែងយល់ទាក់ទងនឹងការទិញផ្ទះនៅកម្ពុជា។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងចង់ទិញផ្ទះ សូមអានព័ត៌មានក្នុងអត្ថបទនេះ ដើម្បីដឹងពីចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរពិចារណាមុនពេលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត!