កម្ចី

វិធី៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចជួយអ្នកអោយទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលអ្នកមានប្រវត្តិឥណទានមិនល្អ

៥. ធ្វើការស្ដារពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកវិញ

 

អ្នកបានធ្វើតាមចំនុចដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើអស់ហើយ ប៉ុន្តែវាមិនបានការសោះ?

 

ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើតាមចំនុចទាំង៤ខាងលើហើយ តែនៅតែមិនបានទទួលការអនុម័តប្រាក់កម្ចីទៀតនោះ ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែល អ្នកគួរចាប់ផ្តើមធ្វើការកែតម្រូវ ឬស្ដារពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកវិញ។

 

ព្យាយាមស្ដារពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក ឥឡូវនេះ ហើយចាំសាកដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីនៅពេលក្រោយម្ដងទៀត នៅពេលដែលពិន្ទុរបស់អ្នកត្រូវបានកែតម្រូវហើយ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/