កម្ចី

វិធី៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចជួយអ្នកអោយទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលអ្នកមានប្រវត្តិឥណទានមិនល្អ

៣. បន្ថយទំហំប្រាក់កម្ចី

 

សម្រាប់ធនាគារ ទំហំកម្ចីដែលអ្នកស្នើកាន់តែតូច កម្រិតហានិភ័យដែលគេនឹងបាត់បង់ប្រាក់ក៏កាន់តែតូចតាមនោះដែរ។ ដូចនេះ ប្រសិនបើអាច អ្នកគួរធ្វើការស្នើសុំតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកពិតជាត្រូវការប៉ុណ្ណោះ។ សូមព្យាយាមពិនិត្យឡើងវិញនូវតំរូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ហើយរកវិធីយ៉ាងណាកាត់បន្ថយទំហំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក ឱ្យបានទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

៤. ដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី ជាមួយធនាគារដែលធ្លាប់បានទាក់ទងជាមួយ

 

វាងាយនឹងបានការអនុម័តជាង ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ជាមួយធនាគារដែលធ្លាប់បានទាក់ទងជាមួយពីមុន។

 

ហេតុអ្វីទៅ?

 

មូលហេតុរបស់វា គឺទាក់ទងនឹងកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្ត

 

ស្រមៃថា មានមិត្តរបស់អ្នកពីរនាក់ចង់ខ្ចីលុយពីអ្នក ម្នាក់ជាមិត្ដចាស់ដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់រាប់ឆ្នាំមកហើយ ឯអ្នកផ្សេងទៀត ជាមនុស្សដែលអ្នកទើបតែបានជួបគ្នាពីរបីដងប៉ុណ្ណោះ។

 

តើអ្នកនឹងឱ្យម្នាក់ណាខ្ចីលុយរបស់អ្នកដែរ?

 

អ្នកប្រាកដជាជ្រើសរើសឱ្យមិត្តចាស់របស់អ្នកខ្ចីមែនទេ?

 

ចំពោះធនាគារវិញក៏ដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរ ជាទូទៅនៅពេលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់នរណាម្នាក់ ធនាគារតែងតែចង់ដឹងថា តើគេមានលទ្ធភាពអាចសងប្រាក់វិញឬអត់។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការជាមួយធនាគារនោះពីមុនមក គេនឹងមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ហើយទំនងជាអាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកជាងធនាគារផ្សេងទៀត។