កម្ចី

កម្ចីឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជា

ថ្មីៗនេះយើងបានទទួលសំណួពីប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនបានសួរអំពីកម្ចីឯកជន។ តើអ្នកគួតែខ្ចីកម្ចីឯកជនដែរឬទេ? ថ្ងៃនេះស្ពាននឹងបង្ហាញអំពីកម្ចីឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជា។ 

 

ដូចច្នេះហើយតើអ្វីទៅដែលហៅថាកម្ចីឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជា?

 

ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានងាកទៅរកកម្ចីឯកជនវិញនៅពេលដែលធនាគារមិនអនុញ្ញាត្តិឲ្យពួកគេខ្ចីហើយកម្ចីឯកជនមានភាពរហ័ស មិនសូវស្មុគស្មាញច្រើន។ កម្ចីឯកជនគឺមិនមែនជាធនាគារទេ។ កម្ចីឯកជនក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់កម្ចីដោយ មិនបានទទួលបានសិទ្ធមកពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើយ។ ខុសពីកម្ចីសាធារណៈ កម្ចីឯកជនជាទូទៅត្រូវបានធានាដោយការចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីធានាការសងដរវាងម្ចាស់បំណុលនិងអ្នកខ្ចីលុយ ហើយជាទូទៅមានអាត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ពួកគេផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកណាដែលមានការលំបាកក្នុងការខ្ចីប្រាក់នៅធនាគារហើយជាទូទៅគេគិតអាត្រាការប្រាក់ក៏ខ្ពស់លើសពីធនាគារ។ 

 

តើពួកគេជាអ្នកណា?

 

អ្នកដែលខ្ចីកម្ចីឯកជនផ្អែកទៅមិត្តភាពជាមួយគ្នា។ ពួកគេអាចជាគ្រួសារ​ មិត្តភក្ដិ អ្នកជិតខាង អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នា និងជាច្រើនទៀត។ នៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីមិនមានធនាគារមកពាក់ព័ន្ធជាមួយទេ។ យោបល់របស់យើងគឺកុំពឹងផ្អែកការខ្ចីប្រាក់ទៅនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាមានការពិបាកខ្លាំង នោះគ្រួសាររបស់អ្នកអាចជាជម្រើសចុងក្រោយ ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នចំពោះល័ក្ខខណ្ណដូចជាអត្រាការប្រាក់និងរយៈពេលនៃការសងប្រាក់ជាដើម។ ពួកគេមិនអាចផ្ដល់អ្នកប្រាក់ចំនួនច្រើនដូចជាស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីប្រាក់នោះទេ។ ប៉ុន្តែពួកគេអាចនាំអ្នក ចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មដោយផ្ដល់នូវប្រាក់មួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកអ្នកបង្កើតប្រាក់បន្ថែម។