អាជីវកម្ម

ចំណុចទាំង៦ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួតែជៀសវាង

  1. មិនត្រូវមើលងាយពន្ធ

ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ អ្នកត្រូវតែមានចំនេះដឹងនិងទំនួលខុសត្រូវអំពីការបង់ពន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនខ្វល់ហើយភ្លេចបង់ពន្ធ នោះអ្នកនឹងមានការផាកពិន័យប្រាក់ជាច្រើន ហើយបើភ្លេចបង់តែម្ដងនោះអ្នកអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបិទដោយទីភ្នាក់ងារពន្ធសហព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តតែម្ដង។  ពួកយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបង់ពន្ធនៅពេលក្រោយ។

នៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុស អ្វីដែលល្អនោះគឺអ្នកអាចរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់អ្នកបាន ហើយកំហុសទាំងនោះបានអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកផ្ដោតនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានហើយនិងមានការឈានទៅមុខថែមទៀតផង ។