អាជីវកម្ម

តើពេលណាដែលគួរបន្ថែមដើមទុនលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក?

តើធនាគារណាអាចនឹងក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកក្នុងអាជីវកម្ម?

ពិតប្រាកដហើយ​ អ្នកត្រូវស្វែងរកធនាគារ ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែល ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប និង មានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ក្នុងការសងត្រឡប់ទៅវិញ។