លុយ

ការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅប្រទេសកម្ពុជា

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើមានជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់ វាមិនមានអ្វីដែលងាយស្រួលជាងការបង់ប្រាក់តាមប្រពន្ធឌីជីថលនោះទេ។ នៅពេលដែលអ្នកនិយាយយអំពីការបង់លុយតាមសាច់ប្រាក់វិញ អ្នកត្រូវតែដកប្រាក់ចេញគណនីរបស់អ្នក​ ហើយមកអ្នកក៏យកប្រាក់សុទ្ធនោះមកចាយ។ ប៉ុន្តែមានប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់មួយទៀតដែលហៅថាការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។ ប្រាក់ទាំងនោះបានផ្ទេរពីគណនីរបស់អ្នកទៅដល់គណនីរបស់ម្ចាស់ហាងដោយផ្ទាល់តែម្ដង។

 

យ៉ាងណាមិញ យើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្មានទេដែលធ្វើការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។ អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះស្ពាននឹងនាំជូនអ្នកនូវអត្តបទមួយនេះឡើងមកចែកចាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា។

 

  • អត្តន័យនៃការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

ការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលគឺជាវិធីមួយដែលអ្នកអាចបង់ទំនិញឬមួយក៏សេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ជាជាងការបង់ប្រាក់តាមសាច់ប្រាក់ឬមួយក៏មួលប្បទានប័ត្រ។ វាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានការងាយស្រួល​ដោយមិនមានការកាន់សាច់ប្រាក់តាមខ្លួន។

 

ការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលគឺជាវិធីនៃការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធinternetដែលអាចមើលបានតាមអេក្រង់ដើម្បីទទួលឬមួយក៏ធ្វើការបង់ប្រាក់។ មិនមានសាច់ប្រាក់មកជាមួយទេ នៅពេលដែលអ្នកបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីថលនេះ។ គ្រប់ការផ្ទេរប្រាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែឆ្លងតាមប្រព័ន្ធ​ ឌីជីថលឬក៏តាមinternetតែមួយមុខគត់។ វាពិតជាមានការងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់ណាស់។

 

  • ប្រភេទនៃការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការវិធីនៃការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលច្រើនដែលមានដូចជា៖

 

1.ប័ណឥណពន្ធ(debit card)

ដែលប្រគល់ដោយធនាគារដើម្បីដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ការនេះបានតែប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកបានតែប៉ុណ្ណោះទេ។ ការបង់ប្រាក់ដោយប្រើតាមប័ណ្ណឥណពន្ធ ពីគណនីរបស់អ្នកនិងដកចេញពីគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកដែលទទួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែល។