កម្ចី

តើបំណុលដែលអ្នកបានជំពាក់នឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកស្លាប់?

ប៉ុន្តែប្រសិនចុះបើអ្នកជំពាក់បំណុលចំនួនច្រើនជាង ប្លង់ដែលអ្នកបានបញ្ចាំនោះវិញ? 

ប្រសិនបើអ្នកដែលបានស្លាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនជាប្លង់ដែលអ្នកបានបញ្ចាំទៀត ធនាគារនឹងសម្រេចចិត្តយករឹបអូសយកផ្ទះដែលអ្នកបានទិញដើម្បីសងបំណុលដែលអ្នកមិនទាន់បានសងរួចទៅធនាគារខ្លួនគាត់វិញ ។ 

 

ជាចុងក្រោយបំណុលដែលអ្នកជំពាក់បំណុលបានខ្ចីដើម្បីទិញផ្ទះឬក៏ទិញអ្វីមួយបានក្លាយទៅជា​ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលបានរួមខ្ចីដែលអាចជាប្រពន្ធឬមួយក៏ប្ដីនៅពេលដែលអ្នកជំពាក់បំណុលបានស្លាប់។ ដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការគិតនោះគឺនៅពេលដែលអ្នកទៅខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ពេលនោះធនាគារតម្រូវឲ្យមានអ្នករួមខ្ចីចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចសន្យា។ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅលើកិច្ចសន្យា អ្នកទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងបំណុលជំនួួសអ្នកបានស្លាប់ទៅ។