អាជីវកម្ម

តើអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមជំនួញមែនទេ? ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសមធម៌ ឬមួយក៏ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានបំណុល?

  • តើមួយណាទៅដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើសទៅ?

យើងមិនអាចនិយាយបានថាជម្រើសណាមួយដែលល្អនោះទេ ពីព្រោះវាទាំងពីសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចគ្នា។ ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន ភាគហ៊ុន ពិបាកធានា ជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់ជំនួញខ្នាតតូច ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមបំរើលើទីផ្សាទេ នោះការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានបំណុល គឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក។