កម្ចី

អ្នកមានដឹងទេថា Refinance គឹជាអ្វីទៅ?

តោះមកមើលទាំងអស់គ្នា៖
– ការប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវសងទៅកាន់ធនាគារ ”ក”: 50,000 x 1.2% = 600$/ខែ
– ការប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវសងទៅកាន់ធនាគារ ”ខ”: 50,000 x 1% = 500$/ខែ

តើត្រូវធ្វើដោយរបៀបណា? ជាមួយនរណា?

ជាការពិតទៅ ការធ្វើ Refinance មិនមែនជាការលំបាកអ្វីទេ។ នកមិនចាំបាច់ទៅកាន់ធនាគារដោយផ្ទាល់ក៏បាន ប្រៀបធៀបឥណទាន និងធ្វើការស្នើសុំផ្ទេរឥណទានរបស់អ្នកជាមួយស្ពាន ទៅកាន់ធនាគារណាមួយដែលជាដៃគូរសហការរបស់យើង។