កម្ចី

អ្នកមានដឹងទេថា Refinance គឹជាអ្វីទៅ?

Refinance គឹជាអ្វីទៅ?

 

ធ្លាប់តែឮគេ និយាយថាRefinance, តែអ្នកមានដឹងទេថា Refinance គឹជាអ្វីទៅ?

 

Refinace គឺជា ការផ្ទេរបំណុល ពីធនាគារចាស់ ទៅកាន់ធនាគារថ្មី។

 

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការប្ដូរបំណុលពី ធនាគារមួយ ើយប្ដូរតាមរបៀបណាទៅ?