ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

ចំណេះដឹងសំខាន់ៗខាងប្រាក់កាសសម្រាប់សិស្សមហាវិទ្យាល័យ

  • ប្រើកាតសិស្សរបស់អ្នក

អ្នកប្រហែលជាមិនគិតទេថាកាតសំគាល់របស់សិស្សមានអត្ថប្រយោជន៏ប៉ុនណា។ អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ប៉ុនណា។ អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ដូចជា ជិះឡានក្រុងស្វ័យយ័តនៅក្នុងភ្នំពេញដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ហាងទំនិញវិញមានដូចជា ភីហោស និងនៅមានច្រើនទៀត អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃគួសមដែរតាមរយៈ កាតសិស្ស។

 

  • កុំទិញរបស់ប្រើប្រាស់ថ្មីច្រើនពេក

មុនពេលអ្នកទិញអ្វីក៏ដោយ អ្នកគួតែសួខ្លួនឯងថា តើអ្នកមានរបស់នេះហើយឬនៅ? បើអ្នកមានរួចហើយ ប៉ុន្តែអ្នកចង់បានរបស់នោះថ្មីមួយទៀត អញ្ចឹងទៅកុំអីល្អជាង ពីព្រោះវាអត់ប្រយោជន៏ទេពីរបស់ថ្មីនោះទេ។ អ្នកគួតែទុកលុយនោះសន្សំវិញល្អជាង។

 

  • កុំសូវចូលហាងថ្លៃពេក

ត្រឹមត្រូវហើយម្ហូបនៅហាងថោកៗមិនសូវមានផាសុខភាព ហើយក៏មិនឆ្ងាញ់ដូចជាហាងថ្លៃៗមួយចំនួន អ្នកអាចចូលយូៗម្ដងមិនអីទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកសាកគិតលមើលថា ប្រសិនបើអ្នកទុកប្រាក់ទាំងនោះ ទៅសន្សំវិញនោះនឹងជាប្រសើជាង។  

 

ជាចុងក្រោយ ថ្នាក់មហាវិទ្យល័យគឺជាពេលដែលអ្នកគួតែចូលរួមបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ហើយគំនិតទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងពេលនេះ។ មើលថែខ្លួនឯងពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នករៀនចប់នោះអ្នកនឹងមិនបានជួបពេលទាំនេះទៀតនោះទេ។ ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺជា បទពិសោធន៏ដ៏មានតម្លៃក្នុងការ លត់ដំអ្នកសម្រាប់ជីវិតក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នក។