កម្ចី

ខ្ចីប្រាក់ឬក៏សន្សំប្រាក់? តើមានអ្វីល្អនិងអាក្រក់ខ្លះទៅ?

បន្ទាប់ពីនេះអ្នកបានដឹងហើយថាការន្សំប្រាក់ឬក៏ការខ្ចីប្រាក់មិនមែនមានតែគុណល្អឬអាក្រក់រហូតនោះទេ។ វាទាំងពីមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរាងខ្លួន។ វិធីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកគឹគ្រាន់តែចាំទៅថា ការសន្សំសម្រាប់ការចំណាយរីឯបំណុលវិញសម្រាប់ការវិនិយោគ។​

យ៉ាងណាមិញក្រៅពីការសន្សំនិងការខ្ចី នៅមានវិធីមួយទៀតក្នុងការបង្កើតដើមទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើម ជំនួញរបស់អ្នក ហៅថា ប្រាក់សមធម៌។ តើប្រាក់សមធម៌គឺជាអ្វីទៅ? វាខុសពីការខ្ចីប្រាក់។ យើងនឹងរ៉ាយរ៉ាប់នៅអត្តបទបន្ទាប់។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/