កម្ចី

ខ្ចីប្រាក់ឬក៏សន្សំប្រាក់? តើមានអ្វីល្អនិងអាក្រក់ខ្លះទៅ?

  • អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃនៃកម្ចី: ឧទាហរណ៏ថាអ្នកត្រូវការបង់ការប្រាក់ហើយពេលដែលអ្នកដាក់នូវប្រាក់កម្ចីអ្នកត្រូវការដាក់ប្លង់ផ្ទះដើម្បីបញ្ចាំទៅធនាគារ ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនសងបំណុលទេ នោះធនាគារនិងមានសិទ្ធពេញលេញក្នុងការរឹបអូសយកផ្ទះរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងគ្មានផ្ទះនូវទៀតទេ។

ចុះប្រសិនបើមិនអាចបង់បានទៅ? វារឹតតែគួឲ្យខ្លាចទៅទៀត។ ស្ពានរ៉ាប់រងពីវា។ សូមចូលអាន: https://spean-kh.com/2017/08/31/no-collateral-you-still-can-apply-for-a-loan/ 

 

ការសន្សំប្រាក់

  • ការសន្សំប្រាក់ត្រូវការពេលយូរ: ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការប្រាក់ច្រើនក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញ។ អ្នកប្រហែលជាមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទេ ដូចច្នេះជម្រើសរបស់អ្នកគឺខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ។

 

  • សន្សំមិនអាចផ្គត់ផ្គង់: ដូចជាអ្នកបានដឹងហើយថា ការសន្សំប្រាក់ត្រូវការរយៈពេលវែង។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួនមិនគ្រប់នោះវាមិនអាចជួយអ្នកបានទេ។​